Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
1 นายกฤษดา  ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 0816008650
2 นางอรุณศรี เหมือนวงษ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ 097-3158714
3 นายสมคิด ศรีโนนม่วง ผอ.กลุ่มวิชาการ 081-2622022
4 นายสุพจน์ อรุณศรี ผอ.ส่วนปฏิบัติการ
5 นายสมนึก หันไชยศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 081-9643492
6 นายวีระศักดิ์  เนาวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและประมาณราคา 089-2771278
7 นายเด่นศักดิ์ หลายโคตร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ 085-4634510
8 นางสาววริศรา  ทวยจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 083-6655514
9 นางสาวปิณชริกา ภูชมศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน 093-5190075
10 นายองอาจ  รัชเสนา หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและสะพาน 080-0106275
11 นายชัยวศุฒ์  พรสุวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยความปลอดภัย 089-2751788
12 นายเฉลิมพล  แสนเมือง หัวหน้าฝ่ายเฉลิมพล แสนเมือง 081-2614591
13 นายเฉลิมชัย ฉายวิไชย หัวหน้าฝ่าย 083-6655514

 

Scroll Up Skip to content