วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทางหลวงชนบท

วิสัยทัศน์  (Vision)

             วิสัยทัศน์ " พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "Perfect the national road networks on a subtainable basic for the happiness and welfare of the people." 

 พันธกิจ ( Mission)

              พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

วิสัยทัศน์  (Vision)

               "พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่องค์กรชั้นนำด้านงานทาง"

พันธกิจ ( Mission)

              1.ก่อสร้างทาง

              2.บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง

              3.วิเคราะห์และทดสอบวัสดุด้านงานทาง

              4.จัดทำแผน สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาด้านงานทาง

              5.เป็นพี่เลี้ยงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทาง

              6.ซ่อมบำรุงรักษา และพัฒนาเครื่องจักรกล

              7.ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

              8.กิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วม

ค่านิยม ( Values)

              "รวมพลังอุทิศตนเพื่อพัฒนาเส้นทางให้สะดวก ปลอดภัย มอบแด่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง"