รายชื่อนามานุเคราะห์

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
1 นายกฤษดา  ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 0816008650
2 นางอรุณศรี เหมือนวงษ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ 097-3158714
3 นายสมคิด ศรีโนนม่วง ผอ.กลุ่มวิชาการ 081-2622022
4 นายเฉลิมชัย ฉายวิไชย ผอ.ส่วนปฏิบัติการ 087-2348778
5 นายสมนึก หันไชยศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 081-9643492
6 นายวีระศักดิ์  เนาวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและประมาณราคา 089-2771278
7 นายเด่นศักดิ์ หลายโคตร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ 085-4634510
8 นางพรรณี ปิ่นแก้ว พนักงานพิมพ์ 082-2759457
9 นางสาวปิณชริกา ภูชมศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน 093-5190075
10 นายองอาจ  รัชเสนา หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและสะพาน 080-0106275
11 นายชัยวศุฒ์  พรสุวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยความปลอดภัย 089-2751788
12 นายเฉลิมพล  แสนเมือง หัวหน้าฝ่ายเฉลิมพล แสนเมือง 081-2614591
13 นางสาววริศรา  ทวยจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 083-6655514