ความเป็นมา

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่เลขที่ 97/1 ถนนอภัย  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000